0965 924 665

Sự Tích Phật Phổ Hiền Bồ Tát – Cách thờ và ý nghĩa thờ cúng

phat pho hien bo tat 4

Phật Phổ Hiền Bồ Tát là một trong tứ đại Bồ tát của Phật giáo. Ngài và Bồ tát Văn Thù là thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về sự tích phật Phổ Hiền Bồ Tát cũng như ý nghĩa thờ cúng Phật Phổ Hiền tại nhà nhé.

Sự Tích Phật Phổ Hiền Bồ Tát

Nếu như Bồ tát Văn Thù đại biểu cho trí, tuệ, chứng, nắm giữ trí tuệ và chứng đức của chư Phật. Bồ tát Phổ Hiền đại biểu cho lý, định, hạnh, nắm giữ lý đức, định đức và hạnh đức của chư Phật.

Khi Đức Phổ Hiền chưa xuất gia học đạo, Ngài làm con thứ tư của vua Vô Tránh Niệm, tên là Năng-đà-nô. Danh hiệu Phổ Hiền xuất hiện trước tiên trong kinh Mạn Ðà La Bồ Tát, về sau xuất hiện ở nhiều kinh khác như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa nên trở thành phổ biến.

Nhờ phụ vương khuyên bảo nên Thái Tử mới phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và chúng sanh trong 3 tháng. Lúc ấy có quan đại thần Bảo Hải thấy vậy, khuyên rằng: “Nay Điện Hạ có lòng làm được việc công đức rất tốt như thế, xin hãy hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề mà cầu được thành Phật, hơn là cầu sự phước báu hữu lậu nơi cõi Nhơn, Thiên, vì cõi ấy còn ở trong vòng sinh tử”.

Thái tử Năng-đà-nô nghe quan đại thần khuyên bảo như vậy, liền bạch với Phật Bảo Tạng rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi có món công đức cúng dường Ngài và đại chúng trong 3 tháng, xin hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Giác, nguyện phát tâm Bồ Đề, tu hạnh Bồ Tát mà giáo hóa mọi loài chúng sanh được thành Phật đạo; và nguyện được cõi Phật rất thanh tịnh trang nghiêm, bao nhiêu những sự tốt đẹp và sự giáo hóa chúng sanh đều y như thế giới của Đức Phổ Hiền Như Lai vậy”.

Đức Bảo Tạng Như Lai nghe Năng-đà-nô thái tử phát nguyện như vậy liền thọ ký rằng: “Hay thay! Hay thay! Ngươi phát thệ nguyện rộng lớn, muốn độ hết thảy chúng sanh đều thành Phật đạo. Trong khi tu Bồ Tát đạo, dùng trí kim cang mà phá nát các núi phiền não của mọi loài chúng sanh, vì vậy nên ta đặt hiệu ngươi là Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, trãi hằng sa kiếp làm nhiều công việc Phật sự rất lớn, rồi đến thế giới Bất Huyền ở phương Đông mà thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai, chừng đó những sự tốt đẹp trang nghiêm của ngươi đã cầu nguyện thảy đều như ý”.

Thái tử một long tu hành nên sau này đã trở thành Phật ở cõi bất huyền. Ngày nay, ngài đã hóa thân ở vô số trên khắp thế gian để giáo hóa chúng sinh.

Phật Phổ Hiền Bồ Tát
Phật Phổ Hiền Bồ Tát

Xem thêm: Cách thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát Tại Nhà Đúng Chuẩn

Phật Phổ Hiền Bồ Tát là nam hay nữ

Phổ Hiền Bồ tát là nam hay nữ là thắc mắc của nhiều Phật tử. Theo một số ý kiến, không thể phân biệt Phổ Hiền Bồ tát là nam hay nữ được. Bởi vì Ngài đã trải qua nhiều hà sa kiếp để thành Phật.. Điều quan trọng nhất là Phổ Hiền Bồ tát đã dùng ánh sáng trí tuệ để chiếu khắp mọi loài, độ trì cho tất thảy chúng sanh dù là giới tính nào đi nữa.

Phổ Hiền Bồ tát là một trong tứ đại Bồ Tát của Phật giáo, Ngài cưỡi voi trắng đứng bên phải của đức Phật. Nhìn từ bên ngoài, hình tượng của ngài có mang vẻ nữ tính những điều này phù hợp với danh hiệu của Ngài, đầy từ bi và trí tuệ.

Ý nghĩa thờ cúng Phật Phổ Hiền Bồ Tát

Phổ Hiền Bồ tát là hiện thân cho đại hạnh bao la mười phương ba đời chư Phật, Những lời dạy của ngài mãi là bài học thiêng liêng, cao quý cho tất cả chúng sanh. Bắt đầu từ công phu lễ kính chư Phật cho đến hạnh phổ giai hồi hướng, mỗi công hạnh đều sẽ giúp chúng sinh dần vượt qua được những chấp ngã, ích kỷ, kiêu mạn và vô số lỗi lầm trong lòng mình, để có thể mở rộng tâm hồn đến vô tận vô biên, thành tựu được các công đức lành và tiến tu trên con đường cao thượng hướng về vô ngã.

Khi kính thờ tượng Phổ Hiền Bồ tát chính là đang tôn thờ những chân lý tuyệt đối của vũ trụ, đó là luật nhân quả, khổ, vô thường, vô ngã, Từ bi hỷ xả… để từng phút luôn ý thức tinh tấn tu hành, hướng về giải thoát giác ngộ bao la. Kính lễ Ngài là kính lễ đại hạnh vô biên của Chư Bồ tát.

Mỗi khi quỳ chắp tay trang nghiêm, dâng tâm chí thành cúng dường lên Ngài là thực hành để xóa dần đi sự ích kỷ, hẹp hòi, mở rộng lòng mình mênh mông, để luôn biết thương yêu cống hiến, phụng sự cho tha nhân.

Công hạnh của Phổ Hiền bồ tát được đúc thành thập hạnh tiêu biểu, đó chính là bài học để chúng sinh xác định được việc cần làm trên con đường giải thoát ngộ. Xin thần lực của Ngài gia hộ cho quý phật tử dần thành tựu được các hạnh nguyện cao quý, tinh tấn huân thập theo Thập hạnh Phổ Hiền, gây tạo được nhiều công đức lành, luôn chân thành yêu thương, gặp thuận lợi trong công việc, cuộc sống.

Hình ảnh Phật Phổ Hiền Bồ Tát
Hình ảnh Phật Phổ Hiền Bồ Tát

Tham khảo thêm: Hư Không Tạng Bồ Tát là ai? Ý nghĩa thờ cúng tượng Hư Không Tạng

Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

Đại hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát đại diện cho những phương tiện lớn lao và vĩ đại. Người ta thường có câu nếu thấy Phổ Hiền Bồ Tát sẽ thấy được chân lý. Vì vậy nên những ảo tưởng, ảo vọng là không có thật, chúng ta cần tránh xa để trở về với chân lý. Hãy dùng trí tuệ để nhìn vào chân lý mới có thể giác ngộ được như Đức Phật, hãy gạt bỏ mọi vô minh. Việc của chúng ta cần noi theo các hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát để diệt những ích kỷ hẹp hòi trong con người của mình.

Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát có 10 đại nguyện, bao gồm:

  1. Lễ kính chư Phật.
  2. Xưng tán Như Lai.
  3. Quảng tu cúng dường.
  4. Sám hối nghiệp chướng.
  5. Tùy hỷ công đức
  6. Thỉnh chuyển pháp luân
  7. Thỉnh phật trụ thế:
  8. Thường tùy phật học
  9. Hằng thuận chúng sinh
  10. Phổ giai hồi hướng

Thần chú Phật Phổ Hiền Bồ Tát

Thần chú Phổ Hiền Bồ Tát là thần chú của vị Phật nguyên thủy rất thiêng liêng. Trong đó thể hiện được những khát vọng rất mạnh mẽ, với mong muốn tỉnh thức và hiểu rõ được bản chất của mọi sự. Đối với thần chú này được diễn ra dưới rất nhiều các hình thức khác nhau, nhằm giúp chúng ta có thể hiểu ra rằng. Sự hiểu biết của mỗi chúng ta sẽ bị che mờ bởi những đám mây, làm cho mọi thứ xuất hiện sẽ rất khác so với thực tế.

Phật Phổ Hiền Bồ Tát hợp tuổi nào

Phổ Hiền Bồ Tát hợp tuổi và độ mệnh cho con giáp Thìn và Tỵ.

Đối với những người sinh năm Thìn: 1940 (Canh Thìn), 1952 (Nhâm Thìn), 1964 (Giáp Thìn),1976 (Bính Thìn),1988 (Mậu Thìn).

Đối với những người sinh năm Tỵ: 1941 (Tân Tỵ),1953 (Quý Tỵ),1965 (Ất Tỵ), 1977 (Đinh Tỵ),1989 (Kỷ Tỵ).

Tượng Phật Phổ Hiền Bồ Tát bằng đá
Tượng Phật Phổ Hiền Bồ Tát bằng đá

Trên đây, là những chia sẻ của chúng tôi về sự tích của Bồ Tát Phổ Hiền đến với các bạn. Hy vọng qua bài viết này bạn đã có thêm những thông tin cần thiết và hiểu thêm về vị Phổ Hiền Bồ Tát luôn nguyện một lòng cứu độ chúng sinh. Nếu bạn đang có nhu cầu thỉnh tượng Phật bằng đá về thờ cúng thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *